Znak i Certyfikat "Bezpieczny Urząd"

"Bezpieczny Urząd" to znak poświadczający bezpieczeństwo, wiarygodność oraz efektywność zarządzania Urzędem. To gwarancja przejrzystości i etyki działania oraz poszanowania praw interesantów.

Doskonalenie organizacyjne

Eksperci fundacji poddadzą Urząd kompleksowemu audytowi zgodności z kryteriami certyfikatu „Bezpieczny Urząd” oraz sporządzą profesjonalny raport poaudytowy z informację zwrotną o niezbędnych działaniach do podjęcia w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i zarządzania, a także spełnienia obowiązujących uregulowań prawnych.

Wsparcie ekspertów

Zarówno w trakcie audytu i po nim klienci uzyskują stałe wsparcie konsultantów w zakresie certyfikacji kanałami telefonicznym i elektronicznym (e-email).

Gwarancja dobrej ceny:

1590

netto

PLN/rok

Doskonal profesjonalizm

Podnieś poziom bezpieczeństwa, organizacji i zarządzania Urzędem

Uzyskaj pomoc specjalistów

Uzyskaj raport poaudytowy oraz stałe wsparcie ekspertów ds. certyfikacji

Buduj zaufanie interesantów

Zapewnij interesantom bezpieczeństwo, poufność i właściwą komunikację

Audyt

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa i zarządzania

Fundacja Veracity przyznaje certyfikat bezpieczeństwa w oparciu o przeprowadzoną obiektywną analizę bezpieczeństwa teleinformatycznego i prawnego. Audytorzy fundacji przeprowadzają takżę analizę na zgodność z wymaganiami polskiego i unijnego prawa z szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania.

Działamy w oparciu o:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 • Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Ponadto sprawdzimy:
 • dobre praktyki w zakresie zarządzania (w tym: ISO 9001, CAF, EFQM, metodyk zarządzania projektami, kontroli zarządczej, ITIL)
 • dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa (w tym: ISO 27001, ISO 17999)
 • dobre praktyki w zakresie ciągłości działania (w tym: ISO 22301)

Zakres audytu

 1. Przejrzystość
  1. Weryfikacja przejrzystości i kompletności danych kontaktowych w dostępnych dla klientów miejscach
  2. Weryfikacja właścicielstwa domeny strony urzędu
  3. Funkcjonowanie informacji o sposobie uzyskania informacji publicznej
  4. Funkcjonowanie dokumentacji opisującej proces udostępniania informacji publicznej
  5. Weryfikacja przejrzystości Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 2. Bezpieczeństwo
  1. Funkcjonowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych
  2. Funkcjonowanie Instrukcji Systemu Przetwarzającego Dane Osobowe
  3. Weryfikacja czy zarejestrowano zbiory danych osobowych na które wskazuje działalność Urzędu
  4. Funkcjonowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczącej systemów innych niż przetwarzające dane osobowe
 3. Usługi teleinformatyczne
  1. Funkcjonowanie procedur opisujących usługi realizowane przez systemy teleinformatyczne
 4. Interoperacyjność
  1. Informacje o sposobie załatwienia spraw w Urzędzie dla obywateli
  2. Weryfikacja efektywności i dostępności procedur załatwiania spraw w Urzędzie dla obywateli
  3. Wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających realizację spraw w Urzędzie dla obywateli
  4. Wykorzystywanie norm i standardów w osiągnięciu właściwego poziomu interoperacyjności Urzędu
 5. Bezpieczeństwo projektów
  1. Weryfikacja istnienia zasad zarządzania projektami
  2. Weryfikacja sposobu przydzielania odpowiedzialności za realizację projektów
  3. Weryfikacja sposobu dokumentowania projektów

Umowa

Bez haczyków i mikroczcionki

Umowa pomiędzy Urzędem, a Fundacją Veracity jest zawierana na okres 12m-cy. Całkowity koszt certyfikacji wynosi 1590zł netto/rok i obejmuje pełen pakiet certyfikacyjny. Urząd nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych.

Szczegóły umowy

Raport poaudytowy

Fundacja Veracity przekaże organizacji wyróżnionej certyfikatem kompleksową informację zwrotną z audytu (w formie raportu poaudytowego) zawierającą wykaz wskazówek i niezbędnych działań, które należy podjąć w celu podnoszenia poziomu efektywności organizacji i bezpieczeństwa, opartych o wskazania międzynarodowych standardów w tym m. in. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i innych, a także dobrych praktyk w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo do wykorzystywania znaku „Bezpieczny Urząd”

Organizacja wyróżniona certyfikatem „Bezpieczny Urząd” uzyskuje prawo do oznakowania jego witryny internetowej oraz wszelkich materiałów marketingowych, znakiem „Bezpieczny Urząd” wg dostarczonego przez pracowników fundacji wzoru.

Wzory dokumentów

Każda jednostka realizująca zadania publiczne musi zgodnie z obowiązującym prawem zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa utrzymywanych przez nią systemów teleinformatycznych. Eksperci fundacji z racji bogatego doświadczenia we wdrażaniu standardów PN-ISO/IEC 27001 przygotowali dla urzędów kompletny wzór dokumentacji spełniającej kryteria rozdziału IV Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Pakiet marketingowy

Fundacja Veracity zapewnia certyfikowanym Urzędom drukowane materiały promocyjne, własną podstronę w domenie www.veracity.pl zawierającą logo, nazwę, odnośnik do witryny internetowej urzędu, certyfikat w formie .PDF oraz informacje dot. procesu certyfikacji, w którym urząd wziął udział.

„Bezpieczne Urzędy” są także promowane na stronach internetowych fundacji poprzez umieszczenie ich w rejestrze certyfikatów, w materiałach promocyjnych, a także podczas prowadzonych przez fundację akcji społecznych, wydarzeń, konferencji, szkoleń i konkursów.

Gwarancja Poufności

Wszelkie dane i informacje uzyskane w procesie certyfikacji na temat stanu, organizacji i interesów naszych klientów nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez ich zgody pisemnej, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy jej realizacji.

Całkowity roczny koszt to 1590 PLN netto
Otrzymasz profesionalny raport poaudytowy
Otrzymasz prawo do wykorzystania znaku Bezpieczny Urząd Veracity
Otrzymasz pakiet marketingowy oraz podstronę w domenie www.veracity.pl
Gwarancja poufności

"Audyt specjalistów Fundacji Veracity pozwolił nam na zwiększenie bezpieczeństwa danych naszych klientów".

"Dzięki usługom świadczonym przez konsultantów Veracity możemy skupić się na pozyskiwaniu klientów i doskonaleniu funkcjonalności sklepu zamiast analizować czy na pewno nasza strona jest bezpieczna i zgodna z prawem".

"Znaczek Veracity sprawia iż klienci mają gwarancję iż ich dane nie będą przekazywane ani przechwytywane przez nieupoważnione osoby".

"Znak bezpieczeństwa Veracity, daje naszym klientom pewność, że nasza firma spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także w należyty sposób obchodzi się z ich danymi osobowymi".

Ostatnio pracowaliśmy dla...

Nasi nowi Partnerzy potwierdzają profesionalizm świadczonych przez nas usług! Kliknij na list referencyjny aby zapoznać się ze szczegółami.

Złoty Certyfikat Veracity

Wszystkie podmioty, które uzyskały podstawowy Certyfikat Veracity, mają możliwość uzyskania Złotego Certyfikatu Veracity. W ramach złotej certyfikacji audytorzy fundacji weryfikują szczegółowy poziom bezpieczeństwa i sposób świadczenia usług na miejscu w siedzibie badanego Urzzędu.
Kliknij i sprawdź certyfikat:

Zgłoś Urząd!

Dane firmy

Dane osoby do kontaktu

Rodzaj certyfikacji*

Poziom certyfikacji*

Klauzule*